Pozovite nas: 063.807.555.9

O Nama

Nekoliko reči o nama

Firmu je osnovao 2003. godine, Ljubomir Bošković, geom. sa 33 godine iskustva.

Čuvajući poslovni ugled kod klijenata i istovremeno trudeći se da se zadovolje njihove potrebe, firma se vremenom razvila u modernu firmu, sa jasnim ciljevima - da se poslovi realizuju na najkvalitetniji način u ugovorenim rokovima, poštujući sve važeće zakonske i tehničke normative. Firma poseduje stručan kadar, modernu geodetsku opremu i softver za obradu podataka i u tom domenu vrši se stalna nadogradnja.

MBR: 55414637
PIB: 102626701
Licenca za rad RGZ: 952-03-177/2011-2
Geodetska licenca prvog reda: 01-0209-12

Upoznajte naš tim

Branko Bošković
Branko Bošković
master inženjer geodezije, vlasnik
geoprojektarilje@gmail.com
063-807-55-59
Vesna Janković
Vesna Janković
geometar
vesna.jankovic@geoprojekt.rs
065-223-11-66
CV
Ljubomir Bošković
Ljubomir Bošković
geometar, sudski veštak
ljubeboskovic@gmail.com
064-254-2314
CV
Vasilije Pajović
Vasilije Pajović
master strukovni inženjer geodezije, pripravnik
vasilije.pajovic97@gmail.com
064-546-60-79
CV

Naši saradnici

Dragana Brkić
dipl. inž. arhitekture, saradnik
drbrkic@gmail.com
064-849-73-12
Agencija "FORMA IN" Arilje
Licence IKS:
300 8039 04
200 0785 04
Branko Krčevinac
dipl. inž. gradjevine, sudski veštak
grudabk@gmail.com
063-894-53-86
Agencija "PROJEKT BIRO BK" Arilje
Licence IKS:
311 9184 04
312 9862 04
412 5554 04
Vladan Ojdanić
geometar

Usluge

  • Snimanje vodova
  • Snimanje objekata
  • Deoba parcela
  • Obnova granica parcela
  • Projekti parcelacije / preparcelacije - Projekti geodetskog obeležavanja
  • Projektovanje u niskogradnji
  • Veštačenja

Po zahtevu investitora ili izvođača radova, vršimo snimanje svih vrsta podzemnih i nadzemnih vodova, instalacija i objekata na njima, za potrebe upisa u Katastar vodova ili izradu GIS-a.Snimanje podzemnih vodova, vrši se u otvorenom rovu, kada je vod postavljen, a pre zatrpavanja. Iako postoji zakonska obaveza snimanja podzemnih i nadzemnih vodova, tačna katastarska evidencija vodova zajednicama donosi višestruku korist, pa se za razliku od ranije, danas vodovi uglavnom snimaju u upisuju u Katastar vodova. Uslov za dobijanje upotrebne dozvole za vod je potvrda iz Katastra vodova da je vod snimljen, a vlasništvo nad vodom može biti upisano samo ako je vod upisan u katastar vodova.

Korist od katastarski upisanih vodova najčešće se vidi kod održavanja vodova.

Snimanje objekata vrši se u redovnoj proceduri po zahtevu stranke, ili u postupku ozakonjenja.

Nakon izvršenog snimanja, izradjuje se odgovarajući elaborat premera, koji se, u skladu sa vrstom zahetva, predaje Službi za Katastar nepokretnosti, investitoru ili drugom organu.

 

Deoba parcela može biti uslovna ili prema fakltičkom stanju. Podrazumeva formiranje dve ili više kat. parcela od jedne ili više kat. parcela.

Za deobu parcela moraju biti ispunjeni odgovarajući uslovi. Prema važećim propisima nije moguće vršiti deobu parcela koje predstavljaju obradivo poljoprivredno zemljište na površine manje od 50 ari, odnosno površine manje od 1 ha ukoliko je parcela formirana komasacijom.

Na područjima obuhvaćenim planskim dokumentima, formiranje gradjevinskih parcela može se vršiti samo u skladu sa važećim planom.        

Obnova granica parcela je vanupravni postupak koji podrazumeva prenošenje na teren važećih katastarskih podataka o granicama katastarskih parcela.

Postupak započinje podlošenjem zahteva stranke, a nakon preuzimanja podataka neophodnih za vršenje geodetskih terenskih radova, izvode se terenski radovi. Medjne tačke obeležavaju se vidjivim belegama, a najčešće se koriste drveni kočići, betonske ili metalne belege.

 

Projekti parcelacije / preparcelacije, izradjuju se za potrebe formiranja gradjevinske parcele. Sastavni deo tog projekta je projekat geodetskog obeležavanja.

Projekat geodetskog obeležavanja podrazumeva ocenu tačnosti postojeće geodetske osnove, po potrebi projektovanje novih tačaka geodetske osnove za potrebe obeležavanja novih tačaka gradjevinskih parcela.

Nakon usvajanja projekta parcelacije / preparcelacije od strane nadležnog opštinskog organa, geodetska organizacija koja realizije projekat geod. obeležavanja vrši prenošenje na teren projektovanih poligonskih tačaka sa kojih vrši obeležavanje i snimanje novih detaljnih tačaka u cilju izrade geodetskog elaborata sa podacima na osnovu kojih se vrši promena u katastru nepokretnosti.

Prvi korak kod projektovanja puteva, drugih saobraćajnica i linijskih objekata je snimanje i izrada Katastarsko-topografskog plana koji služi kao podloga za projektovanje. Na toj podlozi, a na osnovu projektnog zadatka, projektant definiše buduću saobraćajnicu sa svim tehničkim elementima, elementima potrebnim za izradu predmera i predračuna i podacima koji služe kod izvodjenja radova na izgradnji.

Projektovanje u niskogradnji je složen proces, koji obuhvata angažovanje projektanata različitih stručnih profila, a početku izrade projekta prethodi rešavanje imovinsko-pravnih odnosa.    

Veštačenja se vrše na zahtev suda ili drugih organa. Ministarstvo pravosudja formiralo je listu sudskih veštaka, koji ispunjavaju različite uslove da dobiju status veštaka.

Naša firma ima dva stalna sudska veštaka za oblast gradjevinarstvo - uža specijalnost geodezija.  

 

Poslednji ProjektiNaši klijenti

Carmeuse
Carmenuse
Opština Arilje
Opština Arilje
JP Razvojna agencija Požega
Putevi Ivanjica
Gradis doo Čačak